KONTAKTY

Lukáš Tousek
Štěpánovice 125
Štěpánovice 125
tel: 731159818
fax: 731159818
napište nám
IČ: 72061545

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, upravují a vymezují vzájemný obchodní vztah, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím. Zahradnictví kouzelný svět se zabývá prodejem převážně rostlinného materiálu (dále jen zboží), a to jak formou přímého prodeje, tak formou zásilkového prodeje.

PRODÁVAJÍCÍ:
Zahradnictví Kouzelný svět
Štěpánovice 125
Štěpánovice
666 02
dále jen “prodávající”

1. Objednací podmínky
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva.

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V objednávce uveďte, zda souhlasíte se zasláním odpovídající náhrady v případě vyprodání konkrétní odrůdy. Pokud toto není uvedeno v objednávce, je toto považováno za souhlas. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží, z důvodu vyprodání nebo nízké kvality.
Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Ceny
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. V případě nákupu ze Slovenské republiky se cena přepočítáva k aktuálnímu kurzu EUR platnému v den odeslání objednávky, vyhlášeného ČNB. Ceny v internetovém obchodě a na kamenné prodejně se nemusí shodovat.


3. Platební podmínky
Platba předem nabízí možnost zaplatit zboží hned po objednání. Údaje potřebné k provedení platby jsou uvedeny v objednávce (číslo účtu, celková částka k úhradě, VS=číslo objednávky). Dále je také možno uhradit celkovou cenu za zboží prostřednictvím dobírky a při převzetí zboží. Platba v hotovosti při převzetí znamená dopravu osobním vozidlem do místa určení a osobní předání zboží kupujícímu (popř. osobě jí určenou). Za tuto službu je účtována cena 6kč/km a započítává se cesta k zákazníkovi i zpět.

4. Dodací podmínky

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty. Pokud si přejete zaslat objednávku k určitému datu, napište to prosím do poznámky, pokusíme se Vašemu přání vyhovět (bohužel nemůžeme ovlivnit rychlost přepravy balíku). Po zaplacení objednávky na náš účet zasíláme zboží v nejbližším možném termínu od pondělí do středy z důvodu co nejrychlejšího dodání zboží kupujícímu. V případě platby dobírkou je zboží odesíláno v nejbližším možném termínu od pondělí do středy z důvodu co nejrychlejšího dodání zboží kupujícímu. Na jaře může dodání rostlin trvat i 2-3týdny z důvodu vysokého počtu objednávek. Zásilka obsahuje vždy paragon popř. fakturu, která slouží zároveň jako daňový doklad. Platba v hotovosti při převzetí (doprava osobním vozidlem do místa určení) je vhodná při velké objednávce nebo při koupi vzrostlejších a vyšších dřevin. Provádí se v nejbližším možném termínu  po přijetí objednávky a po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím. Dopravu provádíme po celý týden vč. soboty i neděle.Období dodávání jednotlivých druhů rostlin závisí na počasí a způsobu pěstování konkrétního druhu rostliny. Vyhrazujeme si právo změnit termíny dodání, pokud povětrnostní či teplotní podmínky nedovolí rostliny vysazovat či expedovat. Rostliny pěstujeme ve venkovním prostředí a tedy pokud prší, nelze je balit do papírových krabic.

 

5. Převzetí zboží
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho přebírání od dopravce. V případě, že zboží vykazuje zjevné vady – zejména porušený obal, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Kupujícímu zůstává, v tomto případě, nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny, dle volby kupujícího. V případě, že kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky písemně oznámit prodejci poškození zásilky a toto nejlépe zdokumentovat (foto).

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo podle zákona občanského zákoníku č.367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a řádně zabalené zboží poslat zpět v uvedené lhůtě na náklady kupujícího. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení zaniká. Zákazník musí o záměru vrácení zboží informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Kupující je povinen během této lhůty řádně se starat o dodané rostliny a v případě jejich zaslání zpět je v zásilce zajistit tak, aby během přepravy nedošlo k jejich poškození.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.). Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako doporučený balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.

7. Storno objednávky - Nevyzvednutí zásilky
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb.). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, uhrazení rostlin, které v důsledku nevyzvednutí zásilky uhynuly nebo byly poškozeny a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

 

8. Práva a povinnosti prodávajícího
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo Když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího, neúplně vyplněný objednací formulář, či vyplněn smyšlenými údaji.

9. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24hodin po jejím odeslání nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. V případě platby zboží na dobírku je kupující povinen objednané zboží vyzvednout co nejdříve, aby nedošlo k poškození rostlin.

10. Záruka, reklamace
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

1. Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
2. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží.
3. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží. 
4. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

11. Vyřízení reklamace
Reklamace se uplatňuje u prodávajícího jednostranným právním úkonem kupujícího. Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol), popřípadě doloží fotografiemi. 
Reklamaci provádí kupující písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. Bez předchozího písemného oznámení reklamace v žádném případě neposílejte zboží na adresu prodávajícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu, popřípadě vrácení peněz.
Pokud byla reklamace neoprávněná, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
Záruka zaniká v následujících případech: 1. Při používání zboží v neobvyklých a nepřiměřených podmínkách.
2. Při nešetrném, nadměrném a násilném zacházení, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího, zásahem vyšší moci.

12.Zasílání obchodních zdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.
Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.
Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
13.Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@zahradnictvi.as, informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno 14. 01. 2017